RIGSARKIVET, KØBENHAVN

Sivert Brochenhuus' Hovedskat til jul-Hornum Herred

Regest over hovedskatten, der nævner hver enkelt familie. Mange steder er både mand, kone børn og tjenestefolk nævnt med navn, og hovedskatten er her en slags første folketælling. Se regesten ved at klikke på billedet.

 

Hovedskatten nævner iøvrigt en lang række herreder.


Ole Færch


Historieforskning

RIGSARKIVET, VIBORG


Regest til Torstedlund gods' pergaments- og papirsbreve

Regesten omfatter ca. 130 pergamenter og papirsbreve, som i 2004 blev overflyttet fra Rigsarkivet til Landsarkivet i Viborg. 

 

Breve vedrørende Hornum herred er afskrevet i Diplomatarium Hornumense.

Danske Magazin 1745-1999, indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen er oprindeligt udarbejdet af Jette Kjærulf Hellesen og Ole Tuxen, og jeg har blot omformet den til søgbar form ved anvendelse af tekstgenkendelses-programmet Omnipage  version18 (OCR) fra Nuance. Kan åbnes i pdf-format ved at klikke på billedet.

AFSKRIFTER:

Klageskriftet mod bisperne som Christian III lod oplæse på Gammeltorv i København 30. oktober 1536. Det er en afskrift (OCR) af H.F. Rørdam, Monumenta bind 1, side 133-200. Desuden admiral Johan Peins beretning om de danske bispers fængsling, den verdslige adels forpligtelsesbreve samt bispernes forpligtelser ved løsladelsen fra deres fangenskaber.

Bispernes fængsling og Herredagen i København 1536. Af Arthur G. Hassø. OCR-scanning af Kirkehistoriske Samlinger 6. række, 3 bind. De latinske tekster heri er kun korrekurlæst overfladiskt. Teksten er af stor interesse i relation til Jørgen Friis, biskop i Viborg 1521-36. Billedet er fra altertavlen i Nørholm kirke, Hornum herred,  og viser uden tvivl kollegaen biskop Jens Andersen Beldenak.

Bemærkninger til "Bispernes Fængsling". Af Astrid Friis. OCR-scanning af Kirkehistoriske Samlinger, 6. række, 4. bind. Enkelte ord i originalteksten, der synes forkerte hidrørende fra manglende korrekturlæsning, er rettet

RIGSARKIVET, VIBORG

Regest over papirsbreve med segl ca. 1559-1600).

Af konserveringsmæssige grunde havde Landsarkivet i Viborg, nu Rigsarkivet i Viborg, udtaget en række breve af  bispe-, rådstue- og godsarkiver m.v. Det drejer sig om i alt ca. 2000 breve med segl. Regesten omfatter de ca 1600 breve, hvortil der ikke allerede forefandtes en regest, da arbejdet med udarbejdelsen af denne regesten gik i gang i 2012. Alle papirsbreve med segl kan nu søges i Daisy, men nærværende regest kan være en hjælp til den der gerne hurtigt vil kunne gennemse hovedindholdet i en større mængde af breve.